Στατιστικά Ιστοσελίδας

Σήμερα 151
Χθες171
Τη βδομάδα 626
Προηγούμενη βδομάδα 1162
Το μήνα 2477
Προηγούμενο μήνα 7844
Σύνολο 412050
Χρήστες 0
Επισκέπτες 19

 

Δικαιολογητικά εγγραφής Α΄τάξης σχολ. έτους 2014-2015

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία Μητρώα ή Δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησής του. Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης.  
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3.  Το Νέο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

(Καταργούνται ως δικαιολογητικά εγγραφής  για την Α΄τάξη του Δημοτικού όλα τα πιστοποιητικά υγείας, οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης)

  1. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7 /229 / 53868 /Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., « ? Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Δ/ντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Δ/ντής Εκπ/σης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Δ/ντής Εκπ/σης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010.)

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/ 350 /67503 /Γ1/16-6-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, όπως ορίζεται από τη με αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 /18-8-2006 (ΦΕΚ 1309Β/13-9-2006) Υ.Α. του Υπ.Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.